Všeobecné obchodní podmínky seminarnipracezacit.cz

1. Vymezení pojmů

 • Tyto stanovené obchodní podmínky platí pro díla, která jsou objednaná prostřednictvím provozovatele internetových stránek http://www.seminarnipracezacit.cz
 • Kupující je fyzická osoba, která udává své identifikační údaje v objednávce a která prostřednictvím elektronické nebo telefonické objednávky uzavírá smlouvu a tím právní vztah. Objednávkou rozumíme projev vůle zákazníka, který uzavře mezi prodávajícím smlouvu o dílo a to prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.seminarnipracezacit.cz , prostřednictvím emailu na info@seminarnipracezacit.cz nebo tak učiní telefonicky.
 • Prodávající je Ester Stračánková, Ul. Polská 73/67, Karviná Ráj, PSČ 734 01 IČ: 01075357.
 • Jedná se o smlouvu o dílo, uzavřenou v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dílem rozumíme vypracování práce prodávajícím, které mu při objednávce poskytl kupující.
 • Prodávající si vyhrazuje taktéž právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Změny jsou účinné dnem zveřejnění na stránkách www.seminarnipracezacit.cz dále jen provozovatele. Pro kupujícího, s nimiž již byla smlouva uzavřena před uveřejněním nových podmínek, platí všeobecné obchodní podmínky staré.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky je prodávající povinen zaslat kupujícímu, a to prostřednictvím e-mailu před tím, než bude provedena první platba za dílo.
 • Zasláním první platby kupující s těmito všeobecnými podmínkami souhlasí.

2. Uzavření smlouvy

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím na základě objednávky uvedené v bodě II. a upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

3. Povinnosti obou smluvních stran

 • Prodávající se zavazuje zhotovit a dodat dílo, a to dle pokynů stanovených kupujícím.
 • Prodávající má právo zrušit objednávku, a to v případě, že prodávající není schopen zpracovat nebo zajistit objednávku zákazníka, a to zcela, nebo z části, pak se prodávající zavazuje kontaktovat zákazníka a domluvit se na dalším postupu. V případě, že zákazníka nelze kontaktovat, vyhrazuje si prodávající právo objednávku, kterou nelze zcela zpracovat nebo zajistit, zrušit. V případě, že lze zpracovat nebo zajistit jen část objednávky, vyhrazuje si prodávající právo zrušit jen část objednávky.

 • Kupující se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo.

4. Cena za zhotovení díla

 • Cena za dílo je stanovena podle rozsahu a druhu zadávaného díla. Cena za dílo je stanovena individuálně dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Po ujednání ceny díla se kupující zavazuje uhradit cenu za dílo podle platebních podmínek, stanovených prodávajícím.

5. Objednání díla

 • Uzavření smlouvy je možné prostřednictvím objednávkového formuláře nebo telefonicky.
 • Přijatou objednávku je prodávající povinen potvrdit neprodleně po jejím přijetí.
 • Prodávající si vyhrazuje právo ověřit pravost údajů u jakékoli objednávky. Pokud prodávající v průběhu zpracování objednávky, jeho připomínkování či jakýchkoliv úprav zjistí nepravost uvedených údajů u kupujícího, vyhrazuje si prodávající objednávku zrušit, a to bez nároku vrácení již uhrazené platby.
 • Platnost objednávky je podmíněna pravostí všech vyplněných údajů ze strany kupujícího.

6. Zhotovení díla

 • Prodávající je povinen zhotovit dílo dle požadavků kupujícího, které jsou uvedeny v objednávce, a to v požadované kvalitě, které odpovídá charakteru díla.
 • Pokud si kupující nestanoví v objednávce jinak, je dílo zpracováno v uvedeném formátu: typu písma Times New Roman, velikosti písma 12, řádkování 1,5.
 • Prodávající je povinen u děl v rozsahu nad 25 stran zasílat kupujícímu dílo ke konzultaci, kdy kupující má povinnost dílo zkontrolovat. Kupující má povinnost do tří pracovních dnů zaslat prodávajícímu připomínky k dílu. V případě, že tak nebude učiněno, má se za to, že nejsou k dílu kladeny žádné připomínky.
 • Kupujícímu je zaslána ukázka díla a prodávající na díle začne pracovat, až po připsání finanční částky za dílo na bankovní účet prodávajícího.
 • Kupující má právo odstoupit od dokončení díla, ale bez vrácení již uhrazené částky. Pokud si kupující odstoupení od smlouvy přeje, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu a to elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy info@seminarnipracezacit.cz. Toto oznámení si musí nechat prodávajícím potvrdit.

7. Platební podmínky

 • Kupující uhrazuje cenu za dílo výhradně bezhotovostním převodem, hotovostním vkladem či složenkou na číslo účtu prodávajícího.
 • Jako variabilní symbol je kupující povinen při platbě uvést číslo objednávky, které obdrží e-mailem po odeslání objednávky.
 • Dnem úhrady se rozumí připsání finanční částky na účet prodávajícího.

8. Předání díla

 • Dílo je kupujícímu předáno výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím e-mailu, který uvedl při své objednávce.
 • Prodávající předá kupujícímu dílo v termínu, který byl určen.
 • Kupující má povinnost udržovat svou e-mailovou schránku ve stavu schopném přijetí díla, a pokud bude kupujícímu dílo dodáno je povinen to oznámit prodávajícímu prostřednictvím jeho uvedeného e-mailu. V případě, kdy tak ze strany kupujícího nebude učiněno a dodání díla nepotvrdí, prodávající bude tuto skutečnost považovat za uzavřenou, tudíž dílo bude považováno za dodané.

9. Reklamování díla

 • Po předání díla nemá kupující právo od smlouvy odstoupit a po dodání díla má povinnost dílo zkontrolovat, případně vznést připomínky k dodanému dílu.
 • Reklamovat dílo je možné pouze e-mailem zaslaným na adresu info@seminarnipracezacit.cz, a to do sedmi kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného elektronického odeslání prodávajícím kupujícímu u prací s rozsahem do 30-ti stran a do čtrnácti dnů ode dne jeho prokazatelného elektronického odeslání prodávajícím kupujícímu u prací s rozsahem 30-ti a více stran.
 • Kupující v reklamaci uvede, v čem se vypracované dílo liší od zadaných parametrů objednaného díla.
 • Prodávající do sedmi pracovních dnů kupujícímu sdělí, zda reklamaci uznal či nikoli a z jakých důvodů.
 • Na reklamace uplatňované po uplynutí lhůty nebude brán zřetel.
 • V případě, že prodávající uzná reklamaci za oprávněnou, je povinen na své vlastní náklady dílo opravit, a to podle parametrů zadaných v původní objednávce.
 • Nebude-li reklamace uznána, je povinností prodávajícího sdělit kupujícímu patřičná odůvodnění.

10. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré údaje jsou důvěrné a nelze je sdělovat třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
 • Kupující má povinnost dodržovat zákony České republiky ve vztahu k autorství.
 • Prodávající se zavazuje nakládat s údaji o kupujícím v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jsme také na Facebooku

Navštivte naši Facebook stránku a staňte se našim fanouškem.

Facebook seminární práce začít

Kontaktujte nás

  +420777142295, 777878650

IČ:01075357

Provozovatel:ESTER STRAČÁNKOVÁ, Karviná
info(zavináč)seminarnipracezacit.cz